Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v našem internetovém obchodě www.ph-kosmetika.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.ph-kosmetika.cz je Patrik Hamšík., se sídlem Veveří 4569/9, 602 00 Brno, IČO: 17807565, tel: 728 228 339, e-mail: objednavky@ph-kosmetika.cz, (dále jen „prodávající“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě na internetové doméně www.ph-kosmetika.cz a jsou platné a účinné od 1.5.2023.

Pro účely těchto obchodních podmínek vymezuje prodávající následující pojmy:

Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – je osoba, která odebírá zboží od prodávajícího s tím, že se rozlišuje, zdali se při uzavírání a plnění smlouvy jedná o podnikající fyzickou osobu či právnickou osobu kupujícího, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti či zdali se jedná o fyzickou osobu spotřebitele, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, popř. jiná smlouva, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé prodávající jakožto podnikatel. Spotřebitelské smlouvy jsou uzavírány v souladu s § 1810 NOZ a násl.

OBJEDNÁVKA

Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje seznámení s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, svůj souhlas s nimi a dále závaznost objednávky. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu odeslaná, popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění povinných informací v registračním formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky. O přijetí objednávky bude kupující informován potvrzovacím emailem, který bude zaslán na email uvedený v objednávce. Potvrzovací email není akceptací objednávky a nedochází jeho doručením kupujícímu k uzavření smlouvy. Pokud kupující neobdrží do 24 hod. od odeslání objednávky potvrzovací email, považuje se objednávka za nedoručenou.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah, tj. je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s objednávkou, tedy oznámením prodávajícího o vyřízení objednávky . Uzavřením kupní smlouvy se kupující zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za objednané zboží prodávajícímu stanovenou kupní cenu zahrnující i náklady za dopravu a balné. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Dodání zboží realizuje prodávající přes externí společnost PPL a Zásilkovna.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně: v hotovosti nebo bezhotovostně na dobírku přepravci v místě určeném kupujícím.

Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky a jsou uvedeny vč. DPH a všech souvisejících poplatků. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Některé obrázky jsou či mohou být pouze ilustrativní, a to v případě, že dojde ke změně obchodního balení, nebo obalu výrobcem. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Na internetové doméně prodávajícího jsou uvedeny mimo jiné sazby nákladů spojené s balením a dodáním zboží, když tyto sazby platí pouze pro doručování v rámci území ČR. Prodávající dále umožňuje zaslání zboží i do Rakouska, Německa, Slovenska, Bulharska, Maďarska, Rumunska, Polska, při sazbě nákladů spojených s balením a dodáním zboží jím uvedené v pokladně při objednání zboží. Pakliže bude nezbytné, pro nesoučinnost kupujícího, opakovaně doručit zboží, event. jej doručit jiným způsobem než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od běžné sazby.

STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

V případě nepředvídatelných okolností a technických problémů SW přenosů dat, které nelze ovlivnit, si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat. Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku, pakliže výrobce zboží (dodavatel) obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh či pokud jsou objednací údaje v objednávce kupujícího neúplné.

PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, kterým je spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, pokud se nejedná ve smyslu § 1837 písm. g) NOZ o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. krémy, řasenky, rtěnky apod.). Spotřebitel je povinen do 14 dnů od odstoupení předat prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Prodávající je povinen do 14 dnů od odstoupení smlouvy vrátit spotřebiteli peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem (tj. na jím udané číslo bankovního účtu či adresu bydliště). Prodávající vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s vrácením zboží nese v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) NOZ spotřebitel. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá. K zásilce, v níž kupující vrací zboží, musí být přiloženy dokumenty (např. dodací list či faktura), kterými lze vznik kupní smlouvy, a následně právo na odstoupení od takové smlouvy bezpečně prokázat. Podle požadavku spotřebitele může být poskytnuto zboží jiné podle vlastního výběru anebo bude vrácena kupní cena. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, Patrik Hamšík., se sídlem Veveří 4569/9, 602 00 Brno, IČO: 17087565, tel: 728 228 339, e-mail: objednavky@ph-kosmetika.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží:

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, který není spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení NOZ. K zásilce, v níž kupující vrací zboží, musí být přiloženy dokumenty (např. dodací list či faktura), kterými lze vznik kupní smlouvy, a následně právo na odstoupení od takové smlouvy bezpečně prokázat. Podle požadavku kupujícího může být poskytnuto zboží jiné podle vlastního výběru anebo bude vrácena kupní cena.

Vracené zboží zasílejte doporučeně na adresu:

Patrik Hamšík
Veveří 456/9
602 00, Brno
Česká republika

UPOZORNĚNÍ

V případě, že zboží bylo kupujícím (i spotřebitelem) již použito a došlo k částečnému, byť minimálnímu opotřebení či spotřebování obsahu (např. v případě parfému k vypotřebování části obsahu nádobky apod.), tedy k tomu, že užitné vlastnosti vraceného výrobku jsou jinak omezeny, nesplňuje takové zboží podmínku, která je stanovena zákonem. Odstoupením se smlouva od počátku ruší a kupující je tak povinen vrátit zboží ve stavu, v jakém jej kupující obdržel. Pokud kupující vrací výrobek částečně opotřebovaný nebo spotřebovaný, porušil svou povinnost vrátit výrobek ve stavu, v jakém jej zakoupil, když prodávající poskytl výrobek s určitými deklarovanými vlastnostmi, v určité hmotnosti, objemu apod. a jedná se tedy o zboží, které „nemůže být pro svůj charakter vráceno“ (viz čl. 6 odst. 3, třetí odtrh Směrnice 97/7/ES).

Kupující prohlašuje, že si je vědom, že mu koupí zboží, jež je v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log prodávajícího či jiných společností.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese:

Patrik Hamšík
Veveří 456/9
602 00, Brno
Česká republika

Po obdržení vadné věci je vystaven reklamační formulář, který je v případě zaslání reklamované věci zaslán na email a to nejpozději do 24 hodin od obdržení vadné věci. V případě podání reklamace osobně je formulář vystaven na místě. Reklamace je vyřízena ihned, ve složitějších případech, které vyžadují posouzení, do 30 dnů.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě prokázání, že dodaná věc nemá vlastnosti a kvalitu, které si obě strany ujednaly, hradí veškeré náklady na doručení věci k prodejci, stejně tak od něj zpět k zákazníkovi prodejce.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese:

Patrik Hamšík
Veveří 456/9
602 00, Brno
Česká republika

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Při ochraně dat postupujeme v souladu se zásadami dostupnými zde.

DOPRAVA

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na stránce doprava a platba.

Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu skutečných nákladů spojených s uskladněním zboží a jeho opakovaným doručením, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Náklady na uskladnění nepřesáhnou 10,- Kč za každý započatý den uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Dobírka – peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
 • Bankovní převod – po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
 • Hotově (osobní odběr) – zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na pobočce Zásilkovny, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno skladem.
 • Platební karty – velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odesíláme nejpozději následující pracovní den. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemají přístup k údajům o Vaší kartě, vše je pouze v rukou banky.

Jakákoliv výhra či výherní soutěž provozovaná Patrik Hamšíkem není právně vymahatelná a nelze uplatnit reklamaci.

Je-li kupujícímu spolu se zbožím poskytnut prodávávajícím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu zakoupené zboží spolu s dárkem.

Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Odesláním objednávky se rozumí, že kupující bere na vědomí obsah těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a že s nimi bez výhrad souhlasí. Odchylná ujednání od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, v takovém případě mají odchylná ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění kupujících s tím, že aktuální znění je vždy k dispozici na stránkách internetového obchodu.

Veškerá prezentace zboží umístěna na internetové doméně www.ph-kosmetika.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží; ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

Prodávající tímto informuje spotřebitele, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, blíže na http://www.coi.cz/.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce, stejně tak obchodní podmínky.

Pokud právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany výslovně sjednávají, že jejich vztah se řídí právem českým; tím nejsou dotčena práva na ochranu spotřebitele.

Dne 1. 5. 2023